Medezeggenschapsraad (MR)

Onze school >

Medezeggenschapsraad (MR)

De MR is wat de naam zelf al zegt: een orgaan voor medezeggenschap, voor inspraak. De wet op de medezeggenschapsraad verplicht elke basisschool om een MR te hebben. De MR is het orgaan waarin de diverse groepen die in de school aanwezig zijn, worden vertegenwoordigd. De raad spreekt voor zowel ouders, leerlingen als personeel. Het MR-werk draait om het innemen van een standpunt ten opzichte van datgene wat het bestuur/schooldirectie doet. Het doel is dat belanghebbenden kunnen meepraten over beslissingen die hen aangaan.

De MR heeft adviesrecht bij onder andere de volgende zaken:
• Beleid ten aanzien van aanstelling- en ontslag
• De taakverdeling binnen de schoolleiding
• Het vakantierooster
• Nieuwbouw, belangrijke verbouwingen of onderhoud van de school

De MR heeft instemmingsrecht bij onder andere de volgende zaken:
• Verandering van de onderwijskundige doelstellingen van de school
• Het schoolplan dan wel het leerplan of het zorgplan
• Het schoolreglement
• Beleid ten aanzien van veiligheid-, gezondheid- en welzijnsbeleid

Samenstelling MR
De MR van IKC Het Ravelijn bestaat uit drie personeelsleden en drie ouderleden. De schooldirecteur woont eveneens, op uitnodiging, de vergadering bij. De ouderleden worden door de ouders van de leerlingen gekozen.

Heeft u daarnaast nog vragen of opmerkingen, dan kunt u contact opnemen via