Leerlingenzorg

Onze school >

Leerlingenzorg

Aandacht voor het individuele kind bepaalt in sterke mate het onderwijskundig handelen van de leerkracht aan onze school. Niet alleen de kinderen met leerproblemen maar alle kinderen hebben recht op aandacht. We hebben ons getraind in het zo vroeg mogelijk opsporen van leer- en gedragsproblematiek, waarna eventueel met behulp van een extra programma de kinderen binnen of buiten de groep verder worden begeleid.
Er is een stappenplan voor de zorgverbreding dat door de hele school heen duidelijk maakt wie op welk moment bepaalde taken en verantwoordelijkheden heeft.

De school beschikt over een leerlingvolgsysteem met voor de schoolloopbaan van elke leerling landelijk genormeerde toetsen. Ook is er een leerlingvolgsysteem voor sociaal- emotionele ontwikkeling.

De volgende uitgangspunten vormen de basis voor ons pedagogisch en didactisch handelen:
• De leerkracht houdt rekening met de persoonlijkheid van elk kind.
• De leerkracht stemt de activiteiten af op de ontwikkeling van het kind.
• De leerkracht biedt het kind de mogelijkheid om in eigen tempo en begaafdheid zo nodig een minimumpakket binnen de verschillende leer- en vormingsgebieden te doorlopen.

Na zorgvuldige vaststelling van de aard van de problemen en haar oorzaken bepaalt de leerkracht in overleg met de IB-er op welke wijze de kinderen verder geholpen kunnen worden.

Minimaal tweemaal per jaar worden de opbrengsten geanalyseerd en wordt een eventueel vervolgtraject vastgesteld.